MiStar魅妍社VOL228高跟鞋黑丝丰臀女神35P小奶昔Kyra魅妍社

MiStar魅妍社VOL228高跟鞋黑丝丰臀女神35P小奶昔Kyra魅妍社

若饮食过伤,脾不及化,则余气留滞而结聚于此,其根正在胁间。所以近来医家病家,畏桂麻二汤发汗,等于砒毒,毫不敢用,由其不知桂麻二汤,非发汗之剂,乃协和营卫之方也。

主病之谓君,君宜倍用;佐君之谓臣,臣以助之。心火上炎,故善呕。

世之论外感者,务宜于仲景伤寒书上求之可也。 怒动于肝则气逆而上,气逼血升,故甚则呕血,肝木乘脾,故为飧泄。

胀有虚实,而当补当泻,其道唯一,能察者谓之良工,粗者误用。水凑渗注灌,濯濯有音,有寒则胀满,雷引,故时切痛。

若有惊者;其毒连脏,故当死。 宗气出于喉咙而行呼吸,其以温分肉、养骨节、通腠理者,是卫气化于宗气也。

腹色不变,即皮浓故也,以手按其腹,随手而起者属水,而不起者属气,此固然也,然按气囊者亦随手而起,又水在肌肉之中,按而散之,猝不能聚,如按糟囊者亦而不起,故未可以起与不起为水气之的辨,但当察其皮浓色苍,或一身尽肿,或自上而下者多属气,若皮薄色泽,或肿有分界,或自下而上者多属水也。甚者为痤,微者为。

Leave a Reply